תקנון

כללי:
 "האתר" : החברה , בעלי האתר , ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה . 

 "הגולש" : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.
 "תקנון" – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה/הצעה שתתבצע על ידך באמצעות האתר,תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין מפעילי/בעלי האתר,עקב כך,הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
גלישה באתר ו/או רכישת אחד ממוצריו,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ו/או רכישה/הצעה באתר זה.
מבוא

האתר הוא אתר וירטואלי באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בו מוצגים רהיטים שונים. 
יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .
התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד ולצורך בהירות ונוחות בלבד.
זכאות שימוש  רכישות באתר:
לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך.
לכל מי שיש ברשותו  כרטיס אשראי בינלאומי ,תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת , תעודת זהות וטלפון .
הרשמה לאתר
בזמן ביצוע רכישה באתר יש לבצע רישום חד פעמי הכולל הכנסת פרטי הלקוח ודואר אלקטרוני.
הלקוח מודע בזאת שבמידה וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת להכנס לרשימת הדיוור של האתר.
הלקוח מסכים בזאת שבמידה ונרשם לאתר וסיפק את תיבת הדאר האלקטרוני שלו יהה הדבר כהסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסום,מבצעים, ו/או כל התקשרות אחרת עם האתר או בעליו.
הלקוח יוכל במידה וירצה ,להסיר את עצמו מרשימת הדיוור בכל זמן שהוא אם עי הודעה בכתב,במסר אלקטרוני,בפקס ו/או בהודעה טלפונית.
רכישות באתר:
בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה אלא הלקוח מוגדר כלקוח רשום.
הלקוח יבצע את  הרכישה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה והתקנון באתר. האתר והגולש מצהירים שהשתתפות במכירה כמוהם כמו רכישה עם כל המשתמע בה .
לאחר ביצוע רכישה או זכייה שהושלמה ברכישה יקבל הגולש אישור לגבי קנייתו. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לתאם את אספקת המוצר או להודיע על חוסר זמני במלאי או על טעות שנעשתה במיפרט המוצר או כל טעות אחרת שנעשתה לא בזדון.
רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .
מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי לאחר ביצוע תשלום בלבד
כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסורב תהווה ראיה לביטול עיסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .
לתשומת לב, כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה" , במקרה של ביטול עסקה יהא רשאי האתר לחייב את הרוכש בתשלום "דמי ביטול" של עד 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול יגבו רק במקרה של ביטול עסקה שהיא לא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.
ביטול עסקה על ידי הגולש :
ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה  ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר . כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן "אישור מכירה" שם ולמעשה אישר לגולש את הרכישה /הזמנה לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
הלקוח רשאי לבטל את העסקה כל עוד לא בוצע משלוח לבית הלקוח בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 
ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר באמצעות הטלפון.
לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על הרוכש להכינם מראש  לפי מידה או צבע

המוצרים מיוצרים בהתאם להזמנת הלקוח
לפי מידה ואו צבע לבחירה, לכן לא ניתן לבטל את ההזמנה לאחר 48 שעות מאישור ההזמנה.

אחריות מוצר:
המוצרים המופעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי האתר או חשבונית המצורפת לקניה  או עי תעודת האחריות המצורפת לחלק מהמוצרים .
כלל המוצרים למעט מוצר שיצוין אחרת נהנים מתקופת אחריות של שנה מלאה מינימום(אלא אם צוין אחרת) מיום הרכישה . מובהר כי מוצרים אלו אינם מהווים הארכת אחריות אוטומטיים . רק מוצר שזכה להארכת זמן אחריות במערכת האתר ולאחר קבלת תנאי הארכת אחריות , יזכה את הלקוח באחריות מוארכת זו. תנאי האחריות המורחבת יהיו שונים מתנאי האחריות של תעודת האחריות הרגילה והמלאה . תנאים אלו יצורפו במסמך נפרד ללקוח לפי דרישה.
במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על כפי ערכו ביום התביעה
 "מוצר תקול בתקופת אחריות" - הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר ובשל כך איכות המוצר או השימוש במוצר הוגבלו או נמנעו. מוצר זה מחייב תיקון באחריות של האתר וללא כל תשלום של הגולש /לקוח וזאת לאחר שמסר והחזיר את המוצר ממעבדות החברה.
 "מוצר ניזוק בתקופת אחריות" - מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה , לחות , רטיבות ,חיבור חיצוני שגוי וזאת לשיקול דעתה הבלעדי של האתר או גם אם לאחר שנפתח במעבדות החברה והתקלה התגלתה שלא במעמד מסירת המוצר לתיקון. במצב זה המוצר יתוקן (ככל שיתאפשר) על חשבון הלקוח . במקרה של ויכוח בין הצדדים לעניין זה מוסכם בין הצדדים שהוויכוח יצומצם לגובה דמי התיקון שיידרש הלקוח לשלם .
מוצהר ומוסכם בזאת שמוצר שיוחזר ללא תעודת האחריות לא יטופל ולא יתוקן ,חובה לשמור על תעודת האחריות ,חן מס ו/או קבלה לא יחשבו כתחליף לתעודת האחריות וזאת בכפוף לפי כל דין!!!
התחייבות הגולש:
הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין . לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה שאחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החברה והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.
סודיות ואבטחת מידע
האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .
האתר ,תכניו , פרטי הלקוחות , מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות . האתר מאובטח בטכנולוגית SSL 128 BIT . ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני הלקוחות. נתוני כרטיסי האשראי עורבלו באמצעות צופן יחודי ובלעדי כך שאין יכולת ממשית למי שאינו מורשה לאסוף נתונים מבסיס הנתונים של האתר
כללי
באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים.. עם מפרטים שונים. והיה תתגלה טעות במפרט מוצר , מחירו, ,תמונתו, או התאמת התמונה או כל טעות אנוש אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בדגם המוצר ולא  לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה, שינוי, או טעות אנוש בשגגה .

הגולש מוותר מראש  על כל טענה בנוגע לסעיף זה .
סמכות עניינית לשיפוט:
בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה , הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד. 
לקוח נכבד אם מצאת טעות במיפרט המוצר או בתמונת המוצר הואיל לא לבצע הזמנה ולהודיע מיד לשרות

כל הזכויות שמורות © naturalcomfort נטורל קומפורט רהיטים - לישון כמו בבית מלון חנות וירטואלית